Kőbányai Közösségi Hírlap

Gazdaság, beruházás és vállalkozás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2015. (II. 19.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41637/0/A/19 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Noszlopy utca 20. szám alatti garázst. 

A garázs alapterülete: 16 m2; a garázshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 259/10000; az ingatlan közös költsége: 3 626 Ft/hó + 531 Ft/hó felújítási alap. A garázs műszaki állapota: átlagos. Az ingatlan kikiáltási ára: 734 988 Ft

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2016. február 19. (péntek) 11:30 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (73 500 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. február 24. (szerda) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján (Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
- a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,
- b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
- c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
- d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
- e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
- f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvásárlására,
- g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
- h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni
- a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve
- b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint
- c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban határozható és fizethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja.A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:
- a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
- b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,
- c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő: hétfő: 14:00 – 17:30 óra, szerda: 8:00 – 16:00 óra, péntek: 8:00 – 11:30 óra

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2016. január 19., kedd 13:55
Bővebben...

Várhatóan december elejére elkészül az újabb fővárosi válogatómű épülete, ahol a tervek szerint évi negyvenezer tonna szelektíven gyűjtött hulladékot tudnak majd feldolgozni. Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes a X. kerületi Ezüstfa utcai válogatómű építési területén tartott sajtótájékoztatóján elmondta: november végén, december elején adják át a csarnokot, amelyben várhatóan jövőre elhelyezik az úgynevezett optikai válogatóművet. A beruházás a hulladékgazdálkodási fejlesztési projekt része, amelyre az Európai Unió 8,4 milliárd forint támogatást biztosít. Szeneczey Balázs hangsúlyozta: Budapest az újrahasznosítást támogatja, csökkenteni szeretné a lerakott hulladékok arányát. 

Csontos István, FKF Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az újabb válogatómű évi mintegy negyvenezer tonna műanyag és a vele együtt gyűjtött fém, valamint a papírhulladékok gépi válogatását és bálázását végzi majd. A berendezés több mint kétmilliárd forintba kerül, és arra várhatóan lesz uniós forrás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe húszféle szemét kerül, ezért az így gyűjtött hulladékot is tovább kell válogatni - jegyezte meg.

A kőbányai létesítmény alapterülete több mint harmincezer négyzetméter. A kerületben már működik egy válogatómű, ahol évente ötezer tonna szeletív hulladékot dolgoznak fel évente.

Forrás: MTI

A válogatómű előkészítő látványterve, a kép forrása: hasznoshulladek.hu

2015. október 14., szerda 08:43
Bővebben...

A Bosch megnyitotta  a Gyömrői úton lévő kibővített Budapesti Fejlesztési Központját, amely a cégcsoport második legnagyobb európai autóipari fejlesztési központja, és amelybe a cég 2011 óta 32 milliárd forintot fektetett be. A magyarországi Bosch csoport 2013. július 31-én adta át az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású hazai Bosch beruházásának számító, új központi telephelyének első ütemben megépült egységét Kőbányán. A fejlesztés második – és egyben legnagyobb – részének átadására augusztus 7-én került sor. A második ütem a folyamatosan bővülő Budapesti Fejlesztési Központ munkatársainak ad helyet.

 

Az új épületek

Dirk Hoheisel, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának tagja az eseményen elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország fontos telephely a Bosch számára, a következő években tovább szeretnének növekedni. A Budapesti Fejlesztési Központban az automatizált közlekedés harmadik legnagyobb fejlesztési központját szeretnék létrehozni Stuttgart és Palo Alto mellett - közölte. Hangsúlyozta, hogy az automatizált közlekedés célja a balesetek, baleseti halálok csökkentése. Dirk Hoheisel kifejtette: a Bosch Magyarországon több mint 10 000 munkavállalót foglalkoztat öt helyszínen: Budapest mellett Egerben, Hatvanban, Makláron és Miskolcon. A cég a forgalom 10 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre, ami több mint sok versenytársnál - tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy 2000-ben hozták létre budapesti telephelyüket, ahol a 2010-es jubileumkor 505 munkavállaló dolgozott, most pedig már mintegy 1300 embernek adnak munkát.

 

Az ünnepélyes megnyitó pillanatai

Oliver Schatz, a Robert Bosch Kft. műszaki területekért felelős elnöke, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője kiemelte: a campus 2009-es tervezésekor úgy számoltak, hogy 2016-ig 1000 mérnök fog dolgozni a Boschnál. Jelenleg, vagyis egy évvel korábban már 1300 mérnök tevékenykedik Budapesten a Boschnál. Elmondta, hogy a mostani átadással nem fejeződtek be az építkezések, a campus tovább bővül, ami szintén nem szerepelt az eredeti tervek között. Az elnök köszönetet mondott a X. kerületi Önkormányzatnak és Kovács Róbert polgármesternek azért az együttműködésért, amelynek köszönhetően egy hónapon belül megnyithatja kapuit a vállalat óvodája is.
Arról is tájékoztatást adott, hogy az épületben 19 000 négyzetméteren körülbelül 800 mérnök fejleszti a legmodernebb rendszereket és komponenseket a gépjárművek számára: többek között elektronikus vezérlőegységeket, biztonsági rendszereket, vezetőtámogató rendszereket, illetve szenzorokat – ismertette az elnök. Kiemelte, hogy szintén itt van az egyik legnagyobb, 4000 négyzetméter alapterületű tesztközpont is. Oliver Schatz elmondta, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ, jelentős szerepet szeretne vállalni a vezetéstámogatás továbbfejlesztésében, mivel a teljesen automatizált vezetés a jövő közúti közlekedésének egyik legfontosabb területe. Az elnök szerint Magyarországnak, technológiai helyszínként, hatalmas lehetősége van. A Bosch már eddig is sikerrel tárgyalt a magyar kormánnyal, amit szeretnének intenzíven folytatni - mondta. Oliver Schatz szerint ehhez szükségük van tesztelési lehetőségekre az utcai közlekedésben, megfelelő infrastruktúrára, és egy megfelelő törvényi háttérre, valamint az egyetemektől magasan képzett mérnökökre, különösen az informatika és a mesterséges intelligencia területről.

 

Az épület "kulcsainak" átadása

Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a Bosch, Magyarország egyik legnagyobb munkaadója: az országban működő kilenc leányvállalatánál immár 10 500 embert alkalmaz. Magyarországra nemcsak gyártási, hanem kiemelten fontos kutatás-fejlesztési (k+f) központként tekintenek, és az utóbbi 4 évben csaknem 700 jól képzett mérnököt vettek fel a Budapesti Fejlesztési Központba, idén pedig további 700 új, diplomás szakembernek biztosítanak munkahelyet – emelte ki. Javier González Pareja szólt arról is, hogy a Bosch 2014-ben 26 százalékkal, 24 milliárd forintra növelte k+f ráfordításait az országban.

 

Ünnepélyes szalagátvágás, a bal oldalon Kőbánya polgármestere, Kovács Róbert

Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a megnyitó ünnepségen kiemelte: az, hogy a Bosch jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységet hozott Magyarországra, valamint hogy 19 felsőoktatási intézménnyel van kapcsolata, azt mutatja, hogy a cég gondol a jövőre, hosszú távon számol Magyarországgal. Szabó László kifejtette, hogy Németország Magyarország legfontosabb külgazdasági partnere, és az országban befektetett külföldi működő tőke több mint negyedét Németország adja. Ezenkívül Magyarország exportjának és importjának szintén több mint negyede a németországi kereskedelmi kapcsolatokon múlik, ebből is látható, hogy Németország sikere nagyon meghatározó Magyarország sikere szempontjából. Az államtitkár elmondta: Magyarország sokat tanul Németországtól, erre példaként említette a duális képzést. A Bosch - amely a magyar kormány egyik stratégiai partnere - 1899 óta van jelen Magyarországon, ezzel az ország egyik legtapasztaltabb cége. Szabó László szerint a Bosch meglátta Magyarországban, amit még nem mindenki lát: jobban megéri itt befektetni, mint Kínában vagy Indiában, mert a hasonló gondolkodás, a kreativitás - mégha drágább is a munkaerő - nagyon sokat számít. Úgy vélte: a magyar kreativitás és a német megbízhatóság, rendszerszemlélet ötvözése olyan szinergiákat ad, amit nagyon nehezen lehetne a világ más pontján megismételni. Folyamatos a párbeszéd a kormány és a Bosch között, amely az egyik legaktívabb kapcsolattartó cég, és "van miről beszélni a jövőben is" - fogalmazott az államtitkár.

 

Forrás: MTI

2015. augusztus 07., péntek 22:20
Bővebben...

Még tavaly júniusban közölte a Danone, hogy 2015 második félévére beszüntetik a gyártást a Keresztúri úti gyárukban. A társaság szerint a lépést a friss tejtermékek iránti, évek óta tartó tartósan csökkenő kereslet, illetve a kedvezőtlen élelmiszer- és tejipari trendek teszik szükségessé. 

A cég betartotta ígéretét, és idén júniusban valóban befejezte a magyarországi tejtermékgyártást a kőbányai székhelyű Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. A tulajdonos multinacionális Danone csoport a magyarországi termék-előállítást más európai egységeibe helyezte át - írja az Agrárszektor.hu. A multinacionális vállalat egy évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy - több más európai üzeme mellett - bezárja budapesti gyárát is. A döntést azzal indokolták, hogy a budapesti feldolgozó kapacitáskihasználtsága alacsony szintre csökkent. A csoport magyarországi értékesítései 20 százalékkal estek vissza 2011-2013-ban. A kft.-nek korábban tíz körüli állandó nagy tejbeszállító partnere volt, akik számára a megtermelt tej elhelyezéséről tavaly nyár óta egyedi megoldásokat - új felvásárlókat - találtak. 

A termelés megszüntetése 139 alkalmazottat érintett a cég 270 magyarországi dolgozójából. A vállalaton belül "Támogató Központot" hoztak létre, amely 2014 szeptembere óta működik közre a munkavállalók álláskeresésében. A X. kerületi önkormányzat is felhívta a helyi vállalatok figyelmét a képzett munkaerő-szerzési lehetőségekre. Emellett az Országos Foglalkoztatási Alap és a munkaügyi központ által szervezett 21 képzésen 91 Danone-dolgozó vett részt, májustól pedig folyamatosan állásbörzéket is rendeztek, amelyeken eddig csaknem 30 cég képviseltette magát. Mára a gyárbezárásban érintett dolgozók csaknem 80 százaléka új munkahelyet talált, illetve élt a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségével. Azok számára, akik még nem találtak új munkát, szintén személyre szabott elhelyezkedési terveket dolgoznak ki.

MTI-fotó: Kovács Tamás

Forrás: Agrárszektor.hu, Napi.hu, MTI

2015. július 12., vasárnap 11:34
Bővebben...

A Magyar Tudományos Akadémián Prof. Dr. Sperlágh Beáta a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) elnöke ünnepélyes keretek között átadta az "Év Gyógyszere 2014" díjat Bogsch Eriknek, a kőbányai központú Richter vezérigazgatójának. A díjat a Richter Gedeon Nyrt. Esmya® (uliprisztál-acetát) nevű készítménye kapta.

Az "Év Gyógyszere 2014" díjat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 1997-ben alapította, azzal a szándékkal, hogy szakmai presztízsével elősegítse hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények elterjedését, valamint új terápiás eljárások meghonosodását. A Társaság bíráló bizottságot hozott létre vezetőségi tagjaiból és külső szakértők véleményét is kikérve értékeli a pályázatokat és készíti el javaslatát. A díj odaítéléséről az MFT vezetősége dönt titkos szavazással.

A miómák a nőgyógyászatban előforduló leggyakoribb jóindulatú daganatok, melyek a fogamzóképes korú nők mintegy 20-25 százalékát érintik. A miómák műtét előtti gyógyszeres kezelésében sokáig csak olyan hormonális megoldás állt rendelkezésre, amely alkalmazását jelentősen korlátozta az ösztrogénhiány miatt kialakuló változókori tünetegyüttes (hőhullámok, hangulatingadozás, nemi vágy csökkenése, csontok ásványianyag-tartalmának csökkenése). 2012-ben a Richter Gedeon Nyrt. forgalomba hozta az első olyan gyógyszert, amely kifejezetten a miómák kezelésére lett kifejlesztve. Kutatások igazolják, hogy a készítmény gyorsan és hatékonyan mérsékli a vérzést, enyhíti/megszünteti a vérszegénységet illetve a miómák jelentős és tartós (legalább a terápia befejezését követő 6 hónapon át) méretcsökkenését eredményezi a betegek többségénél. Ezek a kedvező hatások és a gyógyszer bizonyítottan jó tolerálhatósága járul hozzá a kezelésben részesülő miómás betegek életminőségének gyors javulásához. A szakaszos Esmya® kezelést lehetővé tevő 2015. május végén kiadott indikáció bővítés teret enged a miómák hosszú távú gyógyszeres kezelésének, valamint esélyt ad a műtét elkerülésére.

„A Richter számára a nőgyógyászati terápiás terület kiemelkedő jelentőségű, melyben a Társaság világviszonylatban is az egyik meghatározó szereplő. 2010-ben a Richter a nőgyógyászati vonalon is belépett az originális kutatási területre olyan készítményekkel, amelyekre jelentős, kielégítetlen orvosi igény mutatkozik. Ilyen a mióma kezelése is. Büszkék vagyunk arra, hogy ma már azon vállalatok közül, amelyek világszerte nőgyógyászati termékekkel foglalkoznak, a Richter rendelkezik az egyik legszélesebb termékválasztékkal, miközben folyamatosan bővítjük portfóliónkat.” – mondta Bogsch Erik a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a rangos díj elnyerése kapcsán.

Forrás: Richter.hu

2015. június 09., kedd 12:22
Bővebben...

Befejeződtek a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó munkálatok a X. kerület eddig csatornázatlan részein. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében, európai uniós támogatással megépített másfél kilométernyi csatornát az összes érintett szakaszon üzembehelyezték, így a háztartások megkezdhetik a rákötést a korszerű rendszerre. 

A szennyvízcsatornázás eredményeként Kőbányán 13 utca lakosainak nyílik meg a lehetősége, hogy rákössön a fejlesztés során kiépített korszerű szennyvízhálózatra. Az utcai gerincvezetékhez a háztartások a házi bekötőcsatornán keresztül tudnak csatlakozni, de az ingatlant és a bekötőcsatornát összekötő házi szennyvízhálózat megterveztetése, engedélyeztetése és kiépítése már az érintett ingatlantulajdonosok feladata.

Mely utcákban lehet rákötni az új csatornára?

Az új, korszerű szennyvízrendszer műszaki átadása minden szakaszon befejeződött, így – az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek engedélyének birtokában – az érintett háztartások megkezdhetik a rákötést a kiépült csatornára. Az ingatlanok tulajdonosai a Fővárosi Csatornázási Művek ügyfélszolgálatától – személyesen a 1087 Budapest, Kerepesi út 19. (bejárat az Asztalos S. u. felől) szám alatti ügyfélszolgálati irodában, illetve telefonon a 06/1 455-4306-os számon, vagy e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen kaphatnak bővebb tájékoztatást a rákötéshez szükséges teendőkről. Az alábbiakban tételesen olvasható, hogy mely utcaszakaszok érintettek a beruházásban:

A rákötés egy szigorúan szabályozott folyamat, melynek lépéseiről az alábbiakban olvashatunk részletes tájékoztatást.

A tervezéstől a csatlakozásig

A házi rákötéshez elsőként egy megfelelő végzettséggel és mérnökkamarai tagsággal rendelkező szakemberrel meg kell terveztetni a telken belüli szennyvízhálózatot. 

A terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező – a tervezői névjegyzékben szereplő (http://mmk.hu/kereses/tagok), vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) – jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el. Az elkészült terveket ellenőrzésre és jóváhagyásra be kell nyújtani a csatornahálózat üzemeltetője, az FCSM részére.

Az FCSM megvizsgálja a házi hálózat kiépítésére beadott terveket. Ha a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az FCSM az érintett lakosok részére a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve postázza az érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződéstervezetét is, a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kézhezvételével kiépíthetjük házi hálózatunkat.

Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell küldenie az FCSM részére.

A beruházásról további információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:
Projekthonlap: www.bpcsatornazas.hu
Információs e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Zöld szám: 06-80-205-412

Forrás és kép: bpcsatornazas.hu, Double Decker PR & Consulting

2015. máj. 27., szerda 13:11
Bővebben...

Idén újra megrendezik a Szent László Napokat Kőbányán. A három napos eseménysorozaton lesz kézműves kirakodó vásárt is, amelyre a szervező Kőrösi Kulturális Központ kiállítók jelentkezését várja.

Időpont: 2015. június 26., 27. és 28.
Információ és kapcsolat: Szigeti Mónika, 260-9959, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Forrás: Kőrösi.org

2015. máj. 04., hétfő 09:59
Bővebben...

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41637/0/A/19 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Noszlopy utca 20. szám alatti garázst:
- A garázs alapterülete: 16 m2
- A garázshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 259/10000
- A garázs műszaki állapota: átlagos
- Az ingatlan közös költsége: 4 157 Ft/hó
- Az ingatlan kikiáltási ára: 734 988 Ft 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2015. június 3. (szerda) 1600 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (73 500 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2015. június 10. (szerda) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján (Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvásárlására,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel. 

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni
a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve
b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint
c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban határozható és fizethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja. A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:
a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,
c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, II. emelet 207-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő:
Hétfő: 14:00 - 17:30
Szerda: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 11:30

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A kép illusztráció, forrása: wmfclipart.com

2015. április 29., szerda 13:33
Bővebben...

Édua Infomédia

Top Desktop version